حداکثر واژگان:
3040
رنگ ها:
به پر رنگ و کم رنگ بودن رنگ هاتون توجّه داشته باشید ، در وضوح واژگان تغییری ایجاد نشده است

واژگان:

سرعت:
کندسریع
محل بارش: